Centro de Estudos Nipo-Brasileiros (Jinmonken)

De Nikkeypedia

Centro de Estudos Nipo-Brasileiros ( Jinmonken)

Presidente - Shozo Motoyama

Vice Presidente - Mario Kikuchi

Secretário Geral - Iossuke Tanaka

2º Secretário - Koichi Mori

1º Tesoureiro - Tetsuzo Tsuji

2º Tesoureiro - Yujiro Furusho

Diretores

Shinji Tanaka

Tamiko Hosokawa Ogawa

Hiromi Shimizu

Marilda Nakamine

Naomi Takayama

Massatake Suzuki

Conselheiros

Katsunori Wakisaka

Masuji Kiotani

Sussumu Miyao

Endereço - Rua São Joaquim, 381 - 3º andar - s/38

Bairro - Liberdade

Cidade - São Paulo

Estado - São Paulo

Tel/fax (11) 3277 8616

Ferramentas pessoais